Giải bài 5 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\frac{{ - 5}}{8} + x = \frac{{ - 7}}{6};\)

b) \(x - \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 14}}{{25}}\);

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển x sang một vế, bài toán đưa về tính tổng (hiệu) hai phân số.

Lời giải chi tiết

a) Từ \(\frac{{ - 5}}{8} + x = \frac{{ - 7}}{6}\), ta có \(x = \frac{{ - 7}}{6} - \frac{{ - 5}}{8}\)

Mà \(\frac{{ - 7}}{6} - \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 7}}{6} + \frac{5}{8} = \frac{{ - 28}}{{24}} + \frac{{15}}{{24}} = \frac{{ - 13}}{{24}}\)

Vậy \(x = \frac{{ - 13}}{{24}}\)

b) Từ \(\frac{{ - 5}}{8} + x = \frac{{ - 7}}{6}\), ta có \(x = \frac{{ - 7}}{6} - \frac{{ - 5}}{8}\)

Mà \(\frac{{ - 7}}{6} - \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 7}}{6} + \frac{5}{8} = \frac{{ - 28}}{{24}} + \frac{{15}}{{24}} = \frac{{ - 13}}{{24}}\)

Vậy \(x = \frac{{ - 13}}{{24}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu