Giải bài 6 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

+

 

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

 

\(\frac{3}{{ - 5}}\)

 

\(\frac{{ - 27}}{{20}}\)

 

-

 

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

 

\(\frac{3}{{ - 5}}\)

 

\(\frac{3}{{20}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Từ một hiệu đã biết đủ thành phần, tìm ra quy tắc tính hiệu.

Bước 2: Tính số hạng (số trừ) còn thiếu ở hàng thứ nhất.

Bước 3: Tình các ô còn lại.

Lời giải chi tiết

Ở bảng cộng, ta thấy \(\frac{3}{{ - 5}} + \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 27}}{{20}}\), do đó là \(\frac{{ - 5}}{6}\) tổng của \(\frac{1}{3}\)và phân số thứ nhất ở hàng 1.

Vậy phân số thứ nhất ở hàng 1 là \(\frac{{ - 5}}{6} - \frac{1}{3} = \frac{{ - 5}}{6} - \frac{2}{6} = \frac{{ - 5}}{6} + \frac{{ - 2}}{6} = \frac{{ - 7}}{6}\)

Để tìm các ô còn lại, ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất cộng với phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

Ta điền được như sau:

+

\(\frac{{ - 7}}{6}\)

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

\(\frac{{ - 5}}{{12}}\)

\(\frac{3}{{ - 5}}\)

\(\frac{{ - 53}}{{30}}\)

\(\frac{{ - 27}}{{20}}\)

Ở bảng trừ, ta thấy \(\frac{3}{{ - 5}} - \frac{{ - 3}}{4} = \frac{3}{{20}}\), do đó là \(\frac{{ - 5}}{6}\) hiệu của \(\frac{1}{3}\)và phân số thứ nhất ở hàng 1.

Vậy phân số thứ nhất ở hàng 1 là \(\frac{1}{3} - \frac{{ - 5}}{6} = \frac{2}{6} - \frac{{ - 5}}{6} = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}\)

Để tìm các ô còn lại, ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất trừ cho phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

Ta điền được như sau:

-

\(\frac{7}{6}\)

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

\(\frac{{13}}{{12}}\)

\(\frac{3}{{ - 5}}\)

\(\frac{{ - 53}}{{30}}\)

\(\frac{3}{{20}}\)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu