Bài 9. Ước và bội - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 35 là …… của 7 b) 72 là …… của 12 c) 9 là …… của 63 d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì: i. a là …… của b ii. a là …… của c iii. b là …… của a iv. c là …… của a

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Viết lại mỗi tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử:

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

a) Tìm các số tự nhiên a sao cho a là bội của 12 và 9 < a < 100. b) Tìm các số tự nhiên b sao cho b là ước của 72 và (15 < b nhỏ hơn hoặc bằng 36) c) Tìm các số tự nhiên c sao cho c vừa là bội của 12 vừa là ước của 72 và (16 nhỏ hơn hoặc bằng c nhỏ hơn hoặc bằng 50.)

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp của Lan có 36 bạn và phân công 2 bạn trực nhật một ngày. Hôm nay thứ Hai là ngày đầu tiên mà Lan và Mai trực nhật. a) Lần trực nhật thứ ba của Lan và Mai cách lần trực nhật đầu tiên bao nhiêu ngày (không tính ngày được nghỉ học) b) Trường Lan học 6 ngày mỗi tuần. Vậy lần trực thứ hai của Lan và Mai là vào ngày thứ mấy trong tuần? Biết rằng trong học kì 1, trường Lan không được nghỉ học ngày nào trừ các ngày chủ nhật.

Xem lời giải