Bài tập cuối chương 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù học.

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó. a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó. b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M. N và P.

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài: a) 6 cm b) 4,3 cm c) Nhỏ hơn 5 cm

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Xem lời giải

Bài 6 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Biết AC = 12 cm. Tính độ dài IM.

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Xem lời giải

Bài 8 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Xem lời giải