Giải bài 2 trang 103 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M. N và P.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng xy, lấy các điểm M, N, P.

Liệt kê đoạn thẳng bằng cách chọn 2 trong điểm.

Liệt kê tia theo từng điểm gốc.

Lời giải chi tiết

a) Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN, NP, MP.

b) Các tia gốc M: My, Mx

Các tia gốc N: Ny, Nx

Các tia gốc P: Py, Px


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu