Giải bài 6 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Biết AC = 12 cm. Tính độ dài IM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì IA = IB

Nếu B nằm giữa A và C thì AB + BC = AC.

Lời giải chi tiết

Vì B nằm giữa A và C, I, M lần lượt là trung điểm của AB và BC

Do đó B nằm giữa I và M.

Vậy IM = IB + BM.

Mà: IB = IB = AB : 2, BM = BC = BC :2

Vậy IM = AB : 2 + BC : 2 = (AB + BC) : 2 = AC : 2 = 12 : 2 = 6 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu