Bài tập cuối chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổ 3 có bốn bạn An, Bình, Chính, Dương. Hãy liệt kê tất cả các khả năng có thể xảy ra của mỗi phép thử sau: a) Chọn hai bạn thuộc tổ 3 đi trực nhật b) Chọn một bạn làm tổ trưởng, một bạn làm tổ phó tổ 3

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có một quả bóng xanh, một quả bóng đỏ và một quả bóng trắng. Chọn ra từ hộp một quả bóng. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể thay có thể xảy ra. a) Bóng chọn ra có màu xanh b) Bóng chọn ra không có màu xanh c) Bóng chọn ra có màu vàng d) Bóng chọn ra không có màu tím.

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 2 quả bóng đỏ và 3 quả bóng vàng. Thủy lấy ra 4 quả bóng từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) 4 bóng lấy ra có cùng màu b) Có ít nhất một bóng đỏ trong 4 bóng lấy ra c) Có ít nhất một bóng vàng trong 4 bóng lấy ra

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Cảnh sát giao thông ghi lại số vụ va chạm giao thông trên một đoạn đường trong 30 ngày của tháng 6. Kết quả cho ở bảng sau: Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Một ngày không có vụ va chạm giao thông nào b) Một ngày có nhiều hơn một vụ va chạm giao thông

Xem lời giải

Bài 5 trang 127 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: a) Gieo được mặt có ba chấm b) Gieo được mặt có số chẵn chấm

Xem lời giải

Bài 6 trang 128 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc 6 mặt 100 lần và xem có bao nhiêu mặt 6 chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Kết quả thu được như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm để: a) Cả hai con súc sắc đều xuất hiện mặt 6 chấm b) Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện

Xem lời giải

Bài 7 trang 128 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có một số viên bi màu xanh, đỏ và vàng có kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại lại. Lặp lại hoạt động đó 50 lần ta được kết quả như sau: a) Tính xác suất thực hiện của sự kiện “lấy được viên bi xanh”. b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại vi nào có nhiều hơn Sơn.

Xem lời giải

Bài 8 trang 128 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Một nhà hàng thu phiếu phản hồi về độ hài lòng của một số khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trong tháng 1. Kết quả thu được như sau: a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “khách hàng không hài lòng”. b) Nhà hàng tiếp tục khảo sát trên trong tháng 2. Kết quả thu được như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “khách hàng không hài lòng” sau 2 tháng. Độ hài lòng của khách hàng sau 2 tháng là tăng hay giảm?

Xem lời giải

Bài 9 trang 129 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Kết quả điều tra về môn học được yêu thích nhất của các bạn lớp 6A được thể hiện trong bảng sau đây: a) Số bạn tham gia trả lời trong cuộc điều tra là bao nhiêu? b) Đơn vị và dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Dấu hiệu điều tra nhận những giá trị nào? c) Lập bảng và biểu đồ cột thống kê số lượng các bạn yêu thích mỗi môn học. d) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện bạn được phỏng vấn yêu thích môn Mỹ thuật nhất dựa trên số liệu điều tra trên.

Xem lời giải