Giải bài 1 trang 20 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

+

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{1}{8}\)

 

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

 

 

-

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{{13}}{8}\)

 

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai phân số:

Bước 1: Quy đồng mẫu số

Bước 2: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Trừ hai phân số:

Ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đói của phân số thứu hai.

Lời giải chi tiết

Ở bảng cộng, ta thấy \(\frac{7}{8} + \frac{{ - 3}}{4} = \frac{1}{8}\), tương tự ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất cộng với phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

+

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{1}{8}\)

\(\frac{{ - 9}}{8}\)

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

\(\frac{{ - 23}}{{20}}\)

\(\frac{{ - 12}}{5}\)

Ở bảng trừ, ta thấy \(\frac{7}{8} - \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{13}}{8}\), tương tự ta lấy lần lượt các phân số ở cột thứ nhất trừ cho phân số ở hàng thứ nhất và ghi kết quả vào ô tương ứng.

-

\(\frac{{ - 3}}{4}\)

\( - 2\)

\(\frac{7}{8}\)

\(\frac{{13}}{8}\)

\(\frac{{23}}{8}\)

\(\frac{2}{{ - 5}}\)

\(\frac{7}{{20}}\)

\(\frac{8}{5}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu