Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Tìm số đối của:

Đề bài

Tìm số đối của:

a) \(\frac{{ - 5}}{6}\);

b) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}};\);

d) \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) , b) Thêm dấu trừ trước phân số và rút gọn nếu cần.

c) , d) Tình giá trị biểu thức rồi tìm số đối của kết quả tìm được hoặc đặt dấu trừ trước ngoặc chưa biếu thức.

Lời giải chi tiết

a) Số đối của \(\frac{{ - 5}}{6}\) là \( - \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - \left( { - 5} \right)}}{6} = \frac{5}{6}\) ;

b) Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}}\) là \( - \frac{{12}}{{ - 25}} = \frac{{12}}{{ - ( - 25)}} = \frac{{12}}{{25}}\) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) Ta có: \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}} = \frac{{ - 24}}{{50}} + \frac{{ - 35}}{{50}} = \frac{{ - 59}}{{50}}.\)

Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}\) là \( - \left( {\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}} \right) =  - \frac{{ - 59}}{{50}} = \frac{{59}}{{50}}.\)

d) Ta có: \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}} = \frac{{ - 11}}{{16}} + \frac{{ - 17}}{{24}} = \frac{{ - 33}}{{48}} + \frac{{ - 34}}{{48}} = \frac{{ - 67}}{{48}}\)

Số đối của \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\)là \( - \left( {\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}} \right) =  - \left( {\frac{{ - 67}}{{48}}} \right) = \frac{{67}}{{48}}\)


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí