Giải bài 4 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số đối của:

a) \(\frac{{ - 5}}{6}\);

b) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}};\);

d) \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) , b) Thêm dấu trừ trước phân số và rút gọn nếu cần.

c) , d) Tình giá trị biểu thức rồi tìm số đối của kết quả tìm được hoặc đặt dấu trừ trước ngoặc chưa biếu thức.

Lời giải chi tiết

a) Số đối của \(\frac{{ - 5}}{6}\) là \( - \frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - \left( { - 5} \right)}}{6} = \frac{5}{6}\) ;

b) Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}}\) là \( - \frac{{12}}{{ - 25}} = \frac{{12}}{{ - ( - 25)}} = \frac{{12}}{{25}}\) \(\frac{{12}}{{ - 25}}\);

c) Ta có: \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}} = \frac{{ - 24}}{{50}} + \frac{{ - 35}}{{50}} = \frac{{ - 59}}{{50}}.\)

Số đối của \(\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}\) là \( - \left( {\frac{{12}}{{ - 25}} + \frac{{ - 7}}{{10}}} \right) =  - \frac{{ - 59}}{{50}} = \frac{{59}}{{50}}.\)

d) Ta có: \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}} = \frac{{ - 11}}{{16}} + \frac{{ - 17}}{{24}} = \frac{{ - 33}}{{48}} + \frac{{ - 34}}{{48}} = \frac{{ - 67}}{{48}}\)

Số đối của \(\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}\)là \( - \left( {\frac{{ - 11}}{{16}} - \frac{{17}}{{24}}} \right) =  - \left( {\frac{{ - 67}}{{48}}} \right) = \frac{{67}}{{48}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu