Giải bài 2 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho đoạn thẳng MN có trung điểm K. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng KN. Biết EN = 5cm, em hãy tính độ dài các đoạn thẳng MK, ME và MN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì IA = IB

Lời giải chi tiết

 

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng KN nên KE = EN = 5cm.

Do đó: KN = KE + EN = 5 + 5 = 10 (cm)

Lại có: K là trung điểm của đoạn thẳng MN, nên ta có MK = KN = 10 cm.

Do đó: MN = MK + KN = 10 + 10 = 20 (cm)

ME = MK + KE (do K nằm giữa M và E) = 10 + 5 = 15 (cm).


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu