Giải bài 7 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ ba điểm sao cho chúng không cùng nằm trên một đường thẳng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng được tạo thành?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: lấy 3 điểm A, B, C không cùng thuộc một đường thẳng

Bước 2: Vẽ các đường thẳng lần lượt đi qua hai điểm trong 3 điểm trên.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu