Giải bài 12 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em hãy ước lượng đề kiểm tra kết quả các phép tính dưới đây là đúng hay sai. Vì sao?

a) \(0,246.( - 5,128) =  - 3,261488\)

b) \( - 7,105 + 4,23 =  - 5,682\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng từng số hạng trong phép tính rồi thực hiện phép tính. So sánh kết quả thu được với kết quả đề bài.

Lời giải chi tiết

a) \(0,246.( - 5,128) \approx 0,25.( - 5) =  - 1,25\)do đó kết quả khoảng -1. Vậy phép tính sai.

b) \( - 7,105 + 4,23 \approx ( - 7) + 4 =  - 3\) do đó kết quả khoảng -3. Vậy phép tính sai


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu