Giải bài 3 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mức lương tối thiểu vùng I theo quy định ở các năm 2017 và 2018 như sau:

Năm 2017

3 750 000

Năm 2018

3 980 000

Tính phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính lượng lương tăng năm 2018 so với 2017

Bước 2: Tính phần trăm lương tối thiểu tăng

Lời giải chi tiết

Phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017 là:

\(\frac{{3\,980\,000 - 3{\kern 1pt} \,750\;000}}{{3\,750\,000}}.100\%  = \frac{{230\,000}}{{3\,750\,000}}.100\%  \approx 6,13\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu