Giải bài 11 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

 Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

a) \(\left( {39,24 + 16,08} \right).2\)

b) \(\left( {5,86:1,78} \right) + \left( {14,98:1,88} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng từng số hạng trong phép tính rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( {39,24 + 16,08} \right).2 \approx (39 + 16).2 = 55.2 = 110\)

b) \(\left( {5,86:1,78} \right) + \left( {14,98:1,88} \right) \approx (6:2) + (15:2) = 3 + 7,5 = 10,5\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu