Giải bài 15 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nếu hòa tan hết 40 g đường vào trong 160 g nước ta được dung dịch nước đường có tỉ số phần trăm là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ phần trăm của đường trong dung dịch nước đường là tỉ lệ phần trăm giữa đường và khối lượng dung dịch.

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ phần trăm của đường trong dung dịch nước đường là:

\(\frac{{40}}{{40 + 160}}.100\%  = 20\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu