Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một lớp học có 20 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ học sinh trong toàn bộ số học sinh của lớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính tổng số học sinh cả lớp

Bước 2: Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và học sinh cả lớp.

Lời giải chi tiết

Tổng số học sinh cả lớp là:

20 + 24 = 44 (học sinh)

Tỉ số phầm trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

\(\frac{{24}}{{44}}.100\%  \approx 54,5\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu