Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng điện năng tiêu thụ từ đầu năm 2019 đến tháng 3/2019 của thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Trong tháng 2/2019, lượng điện năng tiêu thụ là 1,65 tỉ kWh. Nhưng đến tháng 3/2019, lượng điện năng tiêu thụ đã là 2,38 tỉ kWh. Hãy tỉnh tỉ số phần trăm lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019

Bước 2: Tính phần trăm lương lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019

Lời giải chi tiết

Phần trăm lượng điện năng tiêu thụ tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019 là:

\(\frac{{2,38 - 1,65}}{{1,65}}.100\%  \approx 44,2\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu