Bài 18 trang 52 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số:

LG a

\({x^2} - 6x + 5 = 0\)

Phương pháp giải:

+) Thêm bớt để xuất hiện hằng đẳng thức.

+) Sử dụng lý thuyết: \({f^2}\left( x \right) = a > 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  \pm \sqrt a \)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - 6x + 5 = 0\)

\( \Leftrightarrow {x^2} - 2.3x +9-4= 0 \)

\( \Leftrightarrow {x^2} - 2.3x + 9 = 4 \)

\(\Leftrightarrow {\left( {x - 3} \right)^2} = 4\)

\( \Leftrightarrow x - 3 = 2\) hoặc \(x - 3 =  - 2\)

\(⇔ x = 5 \) hoặc \(x = 1\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 5;{x_2} = 1\)

LG b

\({x^2} - 3x - 7 = 0\)

Phương pháp giải:

+) Thêm bớt để xuất hiện hằng đẳng thức.

+) Sử dụng lý thuyết: \({f^2}\left( x \right) = a > 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  \pm \sqrt a \)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - 3x - 7 = 0 \)

\(\Leftrightarrow \displaystyle {x^2} - 3x = 7 \)

\(\Leftrightarrow \displaystyle {x^2} - 2.{3 \over 2}x + {9 \over 4} = 7 + {9 \over 4}\)

\( \Leftrightarrow \displaystyle{\left( {x - {3 \over 2}} \right)^2} = {{37} \over 4}\)

\(\Leftrightarrow \displaystyle x - {3 \over 2} = {{\sqrt {37} } \over 2}\) hoặc \(x - \displaystyle{3 \over 2} =  - {{\sqrt {37} } \over 2}\)

\( \Leftrightarrow \displaystyle x = {{3 + \sqrt {37} } \over 2}\) hoặc \(\displaystyle x = {{3 - \sqrt {37} } \over 2}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = \displaystyle{\displaystyle{3 + \sqrt {37} } \over 2};{x_2} = {{3 - \sqrt {37} } \over 2}\)

LG c

\(3{x^2} - 12x + 1 = 0\)

Phương pháp giải:

+) Thêm bớt để xuất hiện hằng đẳng thức.

+) Sử dụng lý thuyết: \({f^2}\left( x \right) = a > 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  \pm \sqrt a \)

Lời giải chi tiết:

\( 3{x^2} - 12x + 1 = 0\)

\( \Leftrightarrow \displaystyle {x^2} - 4x + {1 \over 3} = 0 \) 

\(\Leftrightarrow \displaystyle{x^2} - 4x = - {1 \over 3} \)
\(\Leftrightarrow \displaystyle{x^2} - 2.2x + 4 = 4 - {1 \over 3} \)
\( \Leftrightarrow \displaystyle {\left( {x - 2} \right)^2} = {\displaystyle{11} \over 3} \)

\( \Leftrightarrow\displaystyle  x - 2 = {{\sqrt {33} } \over 3}\) hoặc \(x - 2 =  - \displaystyle {{\sqrt {33} } \over 3}\)

\( \Leftrightarrow \displaystyle x = 2 + {{\sqrt {33} } \over 3}\) hoặc \(x = 2 - \displaystyle {{\sqrt {33} } \over 3}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm: \({x_1} = 2 + \displaystyle {{\sqrt {33} } \over 3};{x_2} = 2 - {{\sqrt {33} } \over 3}\)

LG d

\(3{x^2} - 6x + 5 = 0\).

Phương pháp giải:

+) Thêm bớt để xuất hiện hằng đẳng thức.

+) Sử dụng lý thuyết: \({f^2}\left( x \right) = a > 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  \pm \sqrt a \)

Lời giải chi tiết:

\( 3{x^2} - 6x + 5 = 0 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 2x + \displaystyle {5 \over 3} = 0 \) 

\(\Leftrightarrow {x^2} - 2x =- \displaystyle {5 \over 3}  \) 

\(\Leftrightarrow {x^2} - 2x + 1 = 1 -\displaystyle {5 \over 3} \) 
\( \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^2} = -\displaystyle {2 \over 3} \)

Vế trái \({\left( {x - 1} \right)^2} \ge 0\); vế phải \( -\displaystyle{2 \over 3} < 0\)

Vậy không có giá trị nào của \(x\) để \({\left( {x - 1} \right)^2} =  - \displaystyle {2 \over 3}\)

Phương trình vô nghiệm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí