Bài 16. Ước chung và bội chung

Bình chọn:
4.3 trên 555 phiếu
Lý thuyết ước chung và bội chung

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 52 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 52 Toán 6 Tập 1. Khẳng định sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 trang 52 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 trang 52 SGK Toán 6 Tập 1. Điền số vào ô trống để được một khẳng định đúng:6 ∈ BC (3,.....).

Xem lời giải

Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1. Điền kí hiệu ∈ hoặc

Xem lời giải

Bài 135 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 135 trang 53 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập hợp:

Xem lời giải

Bài 136 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 136 trang 53 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6...

Xem lời giải

Bài 137 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 137 trang 53 SGK Toán 6 tập 1. Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng ...

Xem lời giải

Bài 138 trang 54 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 138 trang 54 SGK Toán 6 tập 1. Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và sô vở đó thành một số phần thưởng

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 16 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải