Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.2 trên 403 phiếu
Lý thuyết Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

So sánh hai số nguyên

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1. Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng:...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. So sánh: a) 2 và 7;b) -2 và -7;c) -4 và 2;d) -6 và 0;e) 4 và -2...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 đến điểm 0.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2.

Xem lời giải

Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô trống

Xem lời giải

Bài 12 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Sắp xếp các số nguyên sau

Xem lời giải

Bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm x thuộc Z, biết:

Xem lời giải

Bài 14 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

Xem lời giải

Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Có thể khẳng định rằng tập hợp Z

Xem lời giải

Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

Xem lời giải

Bài 19 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

Xem lời giải

Bài 20 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:

Xem lời giải

Bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau:

Xem lời giải