Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bình chọn:
4.2 trên 734 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? D = {0}, E = {bút, thước},

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho ba tập hợp:

Xem chi tiết

Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết

Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1 Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 13  sgk toán 6 tập 1 Bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

Xem chi tiết

Bài 19 trang 13  sgk toán 6 tập 1 Bài 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 13  sgk toán 6 tập 1 Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 21 trang 14  sgk toán 6 tập 1 Bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem chi tiết

Bài 22 trang 14  sgk toán 6 tập 1 Bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem chi tiết

Bài 23 trang 14  sgk toán 6 tập 1 Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem chi tiết

Bài 24 trang 14  sgk toán 6 tập 1 Bài 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,

Xem chi tiết

Bài 25 trang 14  sgk toán 6 tập 1 Bài 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiếtHỏi bài