Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bình chọn:
4.2 trên 742 phiếu
Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? D = {0}, E = {bút, thước},

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho ba tập hợp:

Xem lời giải

Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem lời giải

Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Xem lời giải

Bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

Xem lời giải

Bài 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem lời giải

Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu

Xem lời giải

Bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem lời giải

Bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem lời giải

Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem lời giải

Bài 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,

Xem lời giải

Bài 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm