Bài 13. Bội và ước của một số nguyên

Bình chọn:
4.3 trên 591 phiếu
Lý thuyết Bội và ước của một số nguyên

Cho a, b là những số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. a) Tìm ba bội của -5;

Xem lời giải

Bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm năm bội của: 3; -3.

Xem lời giải

Bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Xem lời giải

Bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp số A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}.

Xem lời giải

Bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:

Xem lời giải

Bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải

Bài 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải