Ôn tập chương I: Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.4 trên 148 phiếu
Bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Đoạn thẳng AB là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Xem lời giải

Bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC?

Xem lời giải

Bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. a)Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải

Bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải