Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bình chọn:
4.2 trên 319 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Số học trang 61 SGK toán 6 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên trang 61 SGK toán 6 tập 1.Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng,..

Xem chi tiết

Bài 159 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kết quả của các phép tính...

Xem lời giải

Bài 160 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính: a)204 – 84 : 12;

Xem lời giải

Bài 161 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 219 – 7 ( x + 1) = 100

Xem lời giải

Bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 162 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8=12 rồi tìm x...

Xem lời giải

Bài 163 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 163 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:...

Xem lời giải

Bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa só nguyên tố:

Xem lời giải

Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Xem lời giải

Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Xem lời giải

Bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Xem lời giải

Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Đố:Bé kia chăn vịt khác thường Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa. Hàng 2 xếp thấy chưa vừa Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải