Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.2 trên 279 phiếu
Lý thuyết Cộng hai số nguyên cùng dấu

Cộng hai số nguyên dương

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 6 Tập 1 . Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Xem lời giải

Bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14)

Xem lời giải

Bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) (-5) + (-248); b) 17 + |-33|

Xem lời giải

Bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu ">", "

Xem lời giải

Bài 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải