Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.3 trên 450 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1 . a) 12 . 3;

Xem chi tiết

Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1 Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

Xem chi tiết

Bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1 Bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính 27. (-5)

Xem chi tiết

Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1 Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

Xem chi tiết

Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1 Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52),

Xem chi tiết

Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1 Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Xem chi tiết

Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1 Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây...

Xem chi tiết

Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1 Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1 Bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)^2.

Xem chi tiết

Bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1 Bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem chi tiết

Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1 Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Xem chi tiết

Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1 Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x với 0.

Xem chi tiết

Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1 Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài