Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.3 trên 451 phiếu
Lý thuyết Nhân hai số nguyên cùng dấu

Ta đã biết cách nhân hai số tự nhiên.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1 . a) 12 . 3;

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 91 Toán 6 Tập 1. Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

Xem chi tiết

Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

Xem lời giải

Bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Tính 27. (-5)

Xem lời giải

Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

Xem lời giải

Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1. Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52),

Xem lời giải

Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-7) . (-5) với 0;b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Xem lời giải

Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây...

Xem lời giải

Bài 84 trang 92 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1. Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)^2.

Xem lời giải

Bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải

Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Xem lời giải

Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x với 0.

Xem lời giải

Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm