Bài 5. Phép nhân các số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 87 phiếu
Phép nhân số nguyên

Lý thuyết Phép nhân số nguyên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Phép nhân hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Hoàn thành các phép tính: (-3).4=(-3)+(-3)+(-3)=? b) So sánh: (-3).4 và -(3.4)

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính; a) (-7).5; b) 11.(-13)

Xem lời giải

II. Phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát kết quả của ba tích đầu, ở đó mỗi lần ta giảm 1 đơn vị ở thừa số thứ hai. Tìm kết quả của hai tích cuối.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giác trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: a) - 6x - 12 với x = - 2; b) - 4y + 20 với y = - 8.

Xem lời giải

III. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Hoạt động 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính và so sánh kết quả: a) (- 4) . 7 và 7 . (- 4); b) [(- 3) . 4] . (- 5) và (- 3) . [4 . (- 5)]; c) (- 4) . 1 và - 4; d) (- 4) . (7 + 3) và (- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí: a) (- 6) . (- 3) . (- 5); b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính:a) 21 . (- 3); b) (- 16 ) . 5; c) 12 . 20; d) (- 21) . (- 6).

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm số thích hợp ở ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính: a) 10^10.(-10^4); b) (-2).(-2).(-2).(-2).(-2)+2^5

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính 8 . 25. Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau: a) (- 8) . 25; b) 8 . (- 25); c) (- 8) . (- 25).

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:a) 2x, biết x = - 8; b) – 7y, biết y = 6; c) – 8z – 15, biết z = - 4...

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Xác định các dấu “<”, “>” thích hợp cho ?:a) 3 . (- 5) ? 0; b) (- 3) . (- 7) ? 0; c) (- 6) . 7 ? (- 5) . (- 2).

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính một cách hợp lí: a) (- 16) . (- 7) . 5; b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18); c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19); d) 41 . 81 . (- 451) . 0

Xem lời giải

Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho “?” a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên “?” b) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên “?” c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên “? d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên “?”

Xem lời giải

Bài 9 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 10 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tính:23 . (- 49); (- 215) . 207; (- 124) . (- 1023).

Xem lời giải