Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.1 trên 85 phiếu
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

Khối lớp 6 của một trường chung học cơ sở có các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E với số học sinh lần lượt là 40; 45; 39; 44; 42. a) Lớp nào có thể xếp thành 2 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau? b) Lớp nào có thể xếp thành 5 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

Xem lời giải

I. Dấu hiệu chia hết cho 2
Hoạt động 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính: 10:2, 22:2, 54:2, 76:2, 98:2. b) Nêu quan hệ chia hết của các số: 10, 22, 54, 76, 98 với số 2. c) Nêu chữ số tận cùng của các số 10, 22, 54, 76, 98.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Xem lời giải

II. Dấu hiệu chia hết cho 5
Hoạt động 2 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính : 50:5; 65:5 b) Nêu quan hệ chia hết của các số 50; 65 với số 5. c) Nêu chữ số tận cùng của các số 50; 65.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2? b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5? c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số thỏa mãn mỗi điều kiện sau: a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5; c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho: a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 5; c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số: a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2; b) Lớn nhất và chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao: a) A= 61 782 + 94 656 - 76 320 chia hết cho 2; b) B = 97 485 - 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

Xem lời giải