CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Luyện tập vận dụng 1 trang 5 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho H là tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu thuộc, không thuộc thích hợp cho dấu ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát các số được cho ở Hình 2. Gọi A là tập hợp các số đó. a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và viết tập hợp A b) Các phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 7 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho C={x|x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 7 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020

Xem lời giải

Bài 1 trang 7, 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) A là tập hợp tên các hình trong Hình 3 b) B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “NHA TRANG”; c) C là tập hợp tên các tháng của Qúy II (biết một năm có 4 quý); d) D là tập hợp tên các nốt nhạc có trong khuông nhạc ở Hình 4.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho tập hợp A = {11;13;17;19}. Chọn kí hiệu thuộc hay không thuộc thích hợp cho dấu ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A = {x| x là số tự nhiên chẵn, x<14}; b) B = {x| x là số tự nhiên chẵn, 40

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15} b) B = {5; 10; 15; 20; 25;30} c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90} d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Xem lời giải

Câu 1 Có thể em chưa biết trang 8 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

a) Viết tập hợp A, B được minh họa bởi Hình 6 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. b) Quan sát Hình 6 và cho biết phát biểu nào sau đây là đúng: 1. a ∉ B; 2. m ∈ A; 3. b ∈ B; 4. n ∉ A.

Xem lời giải

Câu 2 Có thể em chưa biết trang 8 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

Tất cả học sinh của lớp 6A đều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua. Số học sinh biết chơi bóng rổ là 20, số học sinh biết chơi cờ vua là 35. Số học sinh của lớp 6A nhiều nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu hỏi khởi động trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

Trong bảng dưới đây có ghi dân số của một số tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2019.Đọc dân số của những tỉnh, thành phố nêu trong bảng trên và cho biết tỉnh, thành phố nào có dân số nhiều nhất.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Nếu... thì ... b) Nếu ... thì ...

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Đọc số sau: 12 123 452 b) Viết số sau: Ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều

Đọc các số sau: 71 219 367; 1 153 692 305

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn hai trăm mười bảy.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho các số : 966; 953 a) Xác định chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của mỗi số trên b) Viết số 953 thành tổng theo mẫu sau: 966=900+60+6=9 x 100+6 x 10+6

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 11 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên: a) Đọc các số ghi trên mặt đồng hồ b) Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài