Bài 4. Tia

Bình chọn:
4.6 trên 137 phiếu
Tia

Lý thuyết Tia Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 89 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát những tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của những tia này

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 90 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy đọc và viết các tia ở Hình 55.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 90 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho hai điểm A, B.a) Vẽ tia AB. b) Vẽ tia BA.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 90 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát đồng hồ lúc 6 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 56) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Xem chi tiết

Luyện tập vận dụng 3 trang 91 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Đọc tên các tia đối nhau ở Hình 58

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 91 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy Hình 59 thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 92 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát Hình 61.a) Tia OA trùng với tia nào? b) Hai tia OB và Bn có trùng nhau không? Vì sao? c) Hai tia Om và On có đối nhau không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62...

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a) Điểm A thuộc tia BC. b) Điểm D thuộc tia BC.

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 64. a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B. b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B. c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.

Xem lời giải

Bài 5 trang 93 SGK Toán 6 Cánh diều

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau..

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay...

Xem lời giải