Bài tập cuối chương 6

Bình chọn:
4.6 trên 102 phiếu
Bài 1 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89...

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93.

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94. b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong Hình 94.

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3. a) Điểm 0 có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Xem lời giải

Bài 5 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 95.a) Đọc tên các tia có trong hình. b) Đọc tên các góc có trong hình.

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 96.a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau. b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:a) Nằm trong góc xOy; b) Nằm ngoài góc xOy.

Xem lời giải

Bài 8 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Xem lời giải

Bài 9 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :...

Xem lời giải

Bài 10 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho góc xOy = 90^0 và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Xem lời giải

Bài 11 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao...

Xem lời giải

Bài 12 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm...

Xem lời giải