Trả lời Hoạt động 2 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát các số được cho ở Hình 2. Gọi A là tập hợp các số đó. 

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và viết tập hợp A

b) Các phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu “;”.

- Quan sát tập hợp A rồi rút ra tính chất chung.

Lời giải chi tiết

a) Các phần tử của tập hợp A là: 0; 2; 4; 6; 8.

Ta có tập hợp A = {0; 2; 4; 6; 8}

b) Các phần tử của tập hợp A đều là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp