Giải Bài 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính:

a) \({10^{10}}.\left( { - {{10}^4}} \right)\);

b) \(\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right) + {2^5}\);

c) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right) - {3^4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép nhân trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \({10^{10}}.\left( { - {{10}^4}} \right) =  - \left( {{{10}^{10}}{{.10}^4}} \right) =  - \left( {{{10}^{10 + 4}}} \right) =  - {10^{14}}\)

b)

\(\begin{array}{l}\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right) + {2^5}\\ = \left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left( { - 2} \right) + {2^5}\\ = {2^2}{.2^2}.\left( { - 2} \right) + {2^5}\\ = {2^4}.\left( { - 2} \right) + {2^5}\\ =  - \left( {{2^4}.2} \right) + {2^5}\\ =  - {2^5} + {2^5} = 0\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right) - {3^4}\\ = \left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)} \right].\left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)} \right] - {3^4}\\ = {3^2}{.3^2} - {3^4}\\ = {3^4} - {3^4} = 0\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Phép nhân các số nguyên


Hỏi bài