Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.1 trên 431 phiếu
Lý thuyết. Trung điểm của đoạn thẳng

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Toán 6 Tập 1 . Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm thế nào ?

Xem lời giải

Bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2 cm, OB = 4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

Xem lời giải

Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm.

Xem lời giải

Bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm.

Xem lời giải

Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 64 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Xem lời giải

Bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 64. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải