Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

Bình chọn:
4.3 trên 664 phiếu
Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng.

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 34 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Xem lời giải

Bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho

Xem lời giải

Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

Xem lời giải

Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 ?

Xem lời giải

Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Xem lời giải

Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x

Xem lời giải

Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không ?

Xem lời giải

Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Gạch dưới số mà em chọn:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải