Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bình chọn:
4.1 trên 960 phiếu
Lý thuyết phép cộng và phép nhân

Kết quả của phép cộng được gọi là tổng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1.Điền vào chỗ trống: a) Tích của một số với 0 thì bằng …

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số liệu về quãng đường bộ:

Xem lời giải

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 28 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có

Xem lời giải

Bài 29 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem lời giải

Bài 31 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem lời giải

Bài 32 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Có thể tính nhanh tổng 97 + 19

Xem lời giải

Bài 33 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Xem lời giải

Bài 34 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tình bỏ túi

Xem lời giải

Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

Xem lời giải

Bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

Xem lời giải

Bài 37 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Xem lời giải

Bài 38 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem lời giải

Bài 39 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số

Xem lời giải

Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm