Ôn tập chương II: Số nguyên

Bình chọn:
4.1 trên 551 phiếu
Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 phần Số học trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập hợp Z các số nguyên: Z = {……………}...

Xem chi tiết

Bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem lời giải

Bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0

Xem lời giải

Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:

Xem lời giải

Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :

Xem lời giải

Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau:

Xem lời giải

Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ hai (a)...

Xem lời giải

Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô)...

Xem lời giải

Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Xem lời giải

Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm a ∈ Z, biết:

Xem lời giải

Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem lời giải

Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính:

Xem lời giải

Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem lời giải

Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách: a)15.12 – 3.5.10; b)45 – 9.(13+5); c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem lời giải

Bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp: A ={3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8} a)Có bao nhiêu tích ab (với a ∈A và b ∈ B) được tạo thành?

Xem lời giải

Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích cho ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm