Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bình chọn:
4.2 trên 683 phiếu
Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số

Quy ước:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 29 Toán 6 Tập 1 . Ta đã biết 53 . 54 = 57. Hãy suy ra:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 30 Toán 6 Tập 1 . Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1. Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem lời giải

Bài 67 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải

Bài 68 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:

Xem lời giải

Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

Xem lời giải

Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Viết các số: 987; 2564;

Xem lời giải

Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n

Xem lời giải

Bài 72 trang 31 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 31 SGK Toán 6 tập 1. Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải