Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bình chọn:
4.2 trên 654 phiếu
Lý thuyết phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1 . Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố

Xem lời giải

Bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

Xem lời giải

Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau...

Xem lời giải

Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

Xem lời giải

Bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Cho số a =

Xem lời giải

Bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Cho số a = 5 . 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

Xem lời giải

Bài 130 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 130 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

Xem lời giải

Bài 131 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số

Xem lời giải

Bài 132 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào tứi sao cho số bi

Xem lời giải

Bài 133 trang 51 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải