Bài 12. Tính chất của phép nhân

Bình chọn:
4.2 trên 843 phiếu
Lý thuyết Tính chất của phép nhân

Tính chất giao hoán: a . b = b . a.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 94 Toán 6 Tập 1 . Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 Toán 6 Tập 1 . Tính bằng hai cách và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Bài 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính:

Xem lời giải

Bài 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Thay một thừa số bằng tổng để tính:

Xem lời giải

Bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

Xem lời giải

Bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải

Bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Giải thích vì sao:

Xem lời giải

Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Xem lời giải

Bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) với 0;b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 với 0.

Xem lời giải

Bài 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Giá trị của tích

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm