Bài 13. Ước và bội

Bình chọn:
4.2 trên 637 phiếu
Lý thuyết ước và bội

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 43 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 43 Toán 6 Tập 1. Số 18 có là bội của 3 không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 Toán 6 Tập 1 . Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x < 40.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1. Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1.

Xem lời giải

Bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

Xem lời giải

Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Xem lời giải

Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các số tự nhiên x sao cho

Xem lời giải

Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1. Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải