Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bình chọn:
4 trên 553 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 Toán 6 Tập 2 . Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 Toán 6 Tập 2 . Viết các hỗn số dưới dạng phân số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 Toán 6 Tập 2 . Viết các số thập phân

Xem chi tiết

Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

Xem chi tiết

Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

Xem chi tiết

Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. So sánh các phân số.

Xem chi tiết

Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

Xem chi tiết

Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây.

Xem chi tiết

Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3, bạn Cường làm như sau: a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

Xem chi tiết

Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Thực hiện phép nhân hoặc phép chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

Xem chi tiết

Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Bạn Hoàng làm phép nhân

Xem chi tiết

Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74; 102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Xem chi tiết

Bài 104 trang 47 sgk toán 6 tập 2 Bài 104 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

Xem chi tiết

Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân: 7%, 45%, 216%

Xem chi tiết

Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thành các phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết

Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thiện các phép tính sau: a) Tính tổng:

Xem chi tiết

Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2. Tính bằng hai cách:

Xem chi tiết

Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2. Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài