Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bình chọn:
4.1 trên 716 phiếu
Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Toán 6 Tập 1 . Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được số (157*) chia hết cho 3.

Xem lời giải

Bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3,

Xem lời giải

Bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248

Xem lời giải

Bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không ?

Xem lời giải

Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để:

Xem lời giải

Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho câc số đó:

Xem lời giải

Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

Xem lời giải

Bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Một số có tổng các chữ số chia cho 9

Xem lời giải

Bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Gọi m là số dư của a khi chia cho 9.

Xem lời giải

Bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Trong phép nhân a . b = c, gọi:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải