Trả lời Vận dụng 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Độ cao luồng vào cảng của một số cảng biển ở Việt Nam được cho trong bảng bên (số liệu gần đúng). Hãy sắp xếp các cảng đó theo thứ tự giảm dần về độ cao.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 So sánh các độ cao rồi sắp xếp các cảng theo thứ tự giảm dần về độ cao

Lời giải chi tiết

Do -7 > -12 > -13 nên:

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về độ cao: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok

Thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài