Trả lời Luyện tập 3 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1.Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần 2, -4; 0; 5; -11; -3; 9.

2.Trong tập \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 5 < x \le 2\} \) những số nào lớn hơn – 1?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a, b là hai số nguyên dương và a > b thi –a < - b.

Lời giải chi tiết

1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Ta có: \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 5 < x \le 2\} \)= \({\rm{\{ }} - 4;\, - 3\,;\, - 2;\, - 1;\,\,0;\,\,1;\,\,2{\rm{\} }}\) 

Trong đó, những số lớn hơn -1 là: 0; 1; 2


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên