Trả lời Câu hỏi 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quy đồng mẫu hai phân số: \(\frac{7}{9}\) và \(\frac{4}{{15}}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để quy đồng mẫu hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\), ta phải tìm mẫu chung của hai phân số đó.

Thông thường ta nên chọn mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu.

Lời giải chi tiết

Ta có BCNN(9, 15) = 45 nên:

\(\frac{7}{9} = \frac{{7.5}}{{9.5}} = \frac{{35}}{{45}}\)

\(\frac{4}{{15}} = \frac{{4.3}}{{15.3}} = \frac{{12}}{{45}}\)


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu