Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Đề bài

Phân tích các đa thức thành nhân tử:

a) \(ay + by + ax + bx\) ;

b) \(3xy - 6y + 2ax - 4a\) ;

c) \({x^2} - ax + bx - ab\)

d) \({a^4}{b^2} + {a^4} - 5{b^2} - 5\) ;

e) \({x^2} - xy - ax + ay\) ;

f) \(2{a^2} - b{c^2} - {a^2}b + 2{c^2}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,ay + by + ax + bx \cr  & = \left( {ay + ax} \right) + \left( {by + bx} \right)  \cr  &  = a\left( {y + x} \right) + b\left( {y + x} \right) \cr  & = \left( {y + x} \right)\left( {a + b} \right)  \cr  & b)\,\,3xy - 6y + 2ax - 4a \cr  & = \left( {3xy - 6y} \right) + \left( {2ax - 4a} \right)  \cr  & = 3y\left( {x - 2} \right) + 2a\left( {x - 2} \right)  \cr  & = \left( {x - 2} \right)\left( {3y + 2a} \right)  \cr  & c)\,\,{x^2} - ax + bx - ab \cr  & = \left( {{x^2} - ax} \right) + \left( {bx - ab} \right)  \cr  &  = x\left( {x - a} \right) + b\left( {x - a} \right) \cr  & = \left( {x - a} \right)\left( {x + b} \right)  \cr  & d)\,\,{a^4}{b^2} + {a^4} - 5{b^2} - 5 \cr  & = \left( {{a^4}{b^2} + {a^4}} \right) - \left( {5{b^2} + 5} \right)  \cr  &  = {a^4}\left( {{b^2} + 1} \right) - 5\left( {{b^2} + 1} \right) \cr  & = \left( {{b^2} + 1} \right)\left( {{a^4} - 5} \right)  \cr  & e)\,\,{x^2} - xy - ax + ay = \left( {{x^2} - xy} \right) - \left( {ax - ay} \right)  \cr  &  = x\left( {x - y} \right) - a\left( {x - y} \right) \cr  & = \left( {x - y} \right)\left( {x - a} \right)  \cr  & f)\,\,2{a^2} - b{c^2} - {a^2}b + 2{c^2} \cr  & = \left( {2{a^2} + 2{c^2}} \right) - \left( {b{c^2} + {a^2}b} \right)  \cr  &  = 2\left( {{a^2} + {c^2}} \right) - b\left( {{c^2} + {a^2}} \right) \cr  & = \left( {{a^2} + {c^2}} \right)\left( {2 - b} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí