Trả lời Thực hành trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

So sánh các số nguyên sau:

a) \( - 10\) và \( - 9\)

b) \(2\) và \( - 15\)

c) 0 và \( - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân loại các số bài cho là số nguyên dương, số nguyên âm hay số 0.

Áp dụng:

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

- Với hai số nguyên âm số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

a) \( - 10\) và \( - 9\) là các số nguyên âm.

Số đối của \( - 10\) là 10

Số đối của \( - 9\) là 9.

Do \(10 > 9\) nên \( - 10 <  - 9\).

b) \(2\) là số nguyên dương và \( - 15\) là số nguyên âm nên \(2 >  - 15\)

c) \( - 3\) là số nguyên âm nên \( - 3\) luôn nhỏ hơn 0 \(\left( { - 3 < 0} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu