Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa (Ốt –ta- oa) lần lượt là \( - 31^\circ C\(và \( - 7^\circ C\(. Theo em, trong tháng Một, nơi nào lạnh hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai số âm và kết luận.

Lời giải chi tiết

Ở Vô-xtốc lạnh hơn vì nhiệt độ ở đấy thấp hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài