Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sắp xếp các số \( - 5;4; - 2;0;2\) theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân loại các số bài cho là số nguyên dương, số nguyên âm hay số 0.

Số nguyên âm nào có số đối lớn nhất thì sắp xếp trước. Sắp xếp xong số nguyên âm thì đến số 0. Sau đó sắp xếp số nguyên dương theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

Số nguyên âm là \( - 5; - 2\) do \(5 > 2 \Rightarrow  - 5 <  - 2\). Sắp xếp: \( - 5; - 2\).

Điền số 0 vào sau số -2: \( - 5; - 2\);0

Số nguyên dương:  \(4 > 2\). Điền số 2 trước rồi đến số 4: \( - 5; - 2;0;2;4\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài